Kostol svätého Mikuláša

Interiér Kostola:

Kostol sv. Mikuláša pochádza zo začiatku 14. storočia. Najstaršia románska časť kostola je pod vežou. Veža slúžila na obranu a boli v nej tri miestnosti. Okná majú pôvodnú kružbu zo 14. storoči, tzv. stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomené oblúky okien. Loď mala najprv drevenú povalu, ktorú v 15.storočí nahradili terajšou dvojpoľnou gotickou krížovou  klenbou opierajúcou sa o jediný stĺp. Svätyňa je   ukončená rovno a má trojpoľnú krížovú klenbu s rebrami hruškovitého tvaru. Hlavný oltár  pochádza z levočskej školy z rokov 1480-1520, tzv. skriňový oltár, čo je typické pre gotiku. Stred tvorí archa s troma polychromovanými plastikami.


Oltár je  zasvätený sv. Mikulášovi,  jeho socha však zaujíma miesto po pravici  Panny Márie s dieťaťom Ježišom v ľavej ruke (Madona s dieťaťom), ktorá stojí uprostred archy. Po jej ľavom boku stojí socha sv. Jána Krstiťeľa – patróna Strážcov Božieho hrobu Jeruzalemského, ktorí od roku 1313 boli majitelia lendackého panstva a tiež Kostola sv. Mukuláša.  Archa oltára  sv. Mikuláša stojí  na predele s menšími  postavami polychromovaných drevorezieb 12 apoštolov. Na archu sú zavesené  dva páry krídiel, predné pohyblivé, obojstranné maľovanými tabuľovými maľbami a zadné, pevné s jednostranne maľovanými obrazmi. Na otvorených krídlach vpredu je t cyklus mariánsky so znázornením štyroch epizód zo života Panny Márie: Zvestovanie, Narodenie Ježiša, Klaňanie sa troch Kráľov a Nanebovzatie Panny Márie. Po zatvorení týchto krídel vznikne obrazová plocha s ôsmimi výjavmi pašiového cyklu. Interiér  kostola tvoria ďalšie artefakty prevažne z gotického obdobia. Pieta z polovice 14 storočia umiestnená v bočnej kaplnke netradične do srdcovitého tvaru, drevorezba Zmrtvýchvstalého Krista z 15 stor., kamená krstiteľnica z 15 stor. Výšku gotického interiéru chrámu impozantne dotvára kalvarijná skupina 4 drevených sôch umiestnená v priestore  na priečnom brvne pod trumfálnym oblúkom – plastika ukrižovaného, Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána Evanjelistu. Interiér kostola tvoria dva bočné barokové oltáre. Je to v pravo stojací oltár sv. Kríža zo začiatku 18. storočia uprostred s obrazom ukrižovania. Vľavo je umiestnený oltár Panny Márie  pohádzajúci z 18. storočia.

Na centrálnom stĺpe chrámovej lode je upevnená gotická Madona nazývaná aj Lendackou Madonou z roku okolo 1420 . V sakristie chrámu  je inštalovaná vo výške steny sakristie kalvarijná skupina z umeleckej ľudovej tvorby z konca 19 stor. Tu sa  uchovávajú  aj 3 procesiové kríže ,vzácne sakrálne gotické predmety kalich z roku 1350, pacikál – kríž zo štyrmi znakmi evanjelistov bol pôvodné gotickým relikviárom. Dvere sakristie majú kovaný dekor zo železa z druhej polovice 14 storočia. Mriežka s kvetinovým motívom niekdajšieho svätostánku a jednoduché dvierka bez ozdôb na výklenku za oltárom sú z kovaného železa z dôb gotickej výstavby kostola. Najvzácnejšou pamiatku čo stredoveký chrám v Lendaku  vo svojom inreriéri uchováva je ojedinelá plastika dokumentujúca mimoriadny význam lokality v priebehu včasných storočí jeho existencie Korunovaný ukrižovaný Ježiš na kríži prvej polovice tinásteho storočia (okolo roku 1235). Jedna z najstarších sakrálnych drevorezieb na Slovensku v nás vyvoláva nesmierny dojem úcty a lásky k ukrižovanému.

Zdroj: Lendak Umelecko-Historické Pamiatky Poklady Spiša, M. Spoločníková.